Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná  Podjezd pod železniční tratí – náměstí TGM v Třinci – VIA Lyžbice  

Silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná
Most na přeložce silnice III/0487 přes silnici I/35

Přeložka silnice I/35 odklání tranzitní dopravu ze stávající silnice do nové trasy vedené mimo zastavěná území. Přeložka silnice III/0487 kategorie S7,5/50 s jednostranným chodníkem převádí dopravu přes tento nově zbudovaný dopravní tah ve směru od rondelu do Lešné a zpět. V místě mostního objektu je převáděná komunikace směrově vedena v kruhovém oblouku o R=180m (příčný sklon 4,3%), výškově je ve vrcholovém oblouku o R=1000m. Mostní objekt je proveden jako třípolová trámová s nosnou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí jednotlivých polí 25,5m, 37,0m a 24,5m. Podélně je nosná konstrukce mostu tvořena spojitým nosníkem výšky 1,0m, přičemž nad vnitřními podpěrami je v délce 10m na obě strany vytvořen výškový náběh dosahující nad podpěrami výšky 1,8m. Deskové podpěry opatřené vrubovými klouby jsou umístěné vždy ve středu nosné konstrukce a jsou natočené kolmo na osu mostu. Silnice I/35 v místě křížení s třípolovým nadjezdem současně klenbovým železobetonovým rámem přemosťuje potok.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR)
Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.
Realizace: 2013
2013_valaske_mezirici
předchozí
most nad silnicí a rámem
další