Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Mokré Lazce  II/412 Znojmo, most ev.č.412-001, 002 

II/412 Znojmo, most ev.č.412-001, 002
Rekonstrukce mostů přes tratě ČD

Přestavba mostů v intravilánu Znojma probíhala na frekventované silnicí II/412 - hlavní dopravní tah Brno – Jihlava. Z důvodu velkého dopravního zatížení probíhala rekonstrukce mostů a mezilehlého silničního úseku po půlkách při jednosměrném vyloučení provozu. Oba mosty byly postaveny v r. 1966. Šířka obou mostů je 16,5m, z toho 12m tvoří vozovka mezi zvýšenými obrubami oboustranných chodníků šířky 2,3m. Most 412-001 je jednopolový o délce přemostění 16,9m. Most 412-002 je dvoupolový o délce přemostění 31m (2 x 15,5m). Mostní objekty přemosťující neelektrifikované železniční tratě a dvoupolový most i kolejiště depa. Na mostech i v mezilehlém úseku komunikace je v římsách a chodnících vedeno velké množství inženýrských sítí. Tato skutečnost výrazně ovlivnila postup rekonstrukce mostů. Rekonstrukce obou mostů spočívala v odstranění mostního příslušenství a ve vybourání stávajících nosných konstrukcí, a jejich nahrazení novými konstrukcemi. Nové nosné konstrukce byly provedeny z prefabrikovaných předpjatých nosníků ve tvaru písmene T se spřaženou deskou a koncovými příčníky. Spodní stavba byla v rámci navržených úprav sanována

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel: FIRESTA - FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.
Realizace: 2015
2015_znojmo
předchozí
rekonstruovaný dvoupolový most
další